Disclaimer }
   Disclaimer }
   Disclaimer }
©opyright;
©opyright;
©opyright;
Copyright © All Rights Reserved - 2015

¶ Nl.   Copyright: ©

Lees hieronder: Nederlands.

¶ Eng. Copyright: ©

Click here for: English.

 

nederlands:

Copyright ©

Alle rechten voorbehouden - Machiel Viskaal - 2015.
Niets uit deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke manier dan ook: via internet, door middel van digitaal dupliceren, door middel van fotografie en fotokopie, of druk of microfilm, etc. (Oftewel op welke andere wijze dan ook.)
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Machiel Viskaal.

 

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is bedoeld en bestemd voor persoonlijke, dus prive en niet commerciële doeleinden, behalve dan die van Machiel Viskaal. De gebruiker (dat bent u, die dit leest; dus welke deze website gebruikt/bezichtigd/etc. ook al zou u of jij een robot zijn, of een verveelde kat - maar voor het gemak gaan we ervan uit dat u beschikt over de hoedanigheid van een levend-wezen met de eigenschappen van een mens) is dan ook niet gemachtigd welke informatie dan ook, met betrekking tot deze website, onder welke vorm dan ook, commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

Het komt er dus op neer dat: een bezoeker of gebruiker van deze website geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar mag maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Machiel Viskaal.

 

Aansprakelijkheid

Deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht er sprake zijn van onjuistheden of andere fouten, etc. Alles inbegrepen; zoals eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden, zowel in tekst, beeld, scripts/codes, etc. kan Machiel Viskaal hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Ook niet wanneer u schade aan uw computer heeft toegebracht na het bezoeken van deze website, of als u deze website daarvan de schuld geeft. Dit ligt dan ook niet in de aard van de bedoeling. Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan het gebruik van deze website, ook niet aan de eventueel door u verstuurde informatie via deze website. Etc.

      Klik hier om contact te leggen.

 

 


¶ Nl.   Copyright: ©

Klik hier voor: Nederlands.

¶ Eng. Copyright: ©

Read below for: English.

 

Engels:

Copyright ©

All rights reserved - Machiel Viskaal - 2015.
No part of this website may be reproduced and / or published in any manner whatsoever: Through the Internet, through digital duplication, through photography and photocopy or print or even microfilm, etc.
Or in any other way: Without the prior written consent of Machiel Viskaal.

 

Terms of Use

This website is designed and intended for personal, so private and not commercial purposes, except by the owner of this website. The user (which is you, reading this; thus "using" this website,) is not authorized to use any information; with respect to this website in any form whatsoever, to exploit commercially without written permission.

In short: a visitor or user of this website may not disclose or reproduce any copyrighted works and/or information stored on this website; without written permission of Machiel Viskaal.

 

Liability

This website is manufactured as carefully as possible. Should there be any inaccuracies or other errors, etc. everything included, such as inaccuracies and/or omissions, Machiel Viskaal can not be held liable, even here can in no way be legally binding. Even if the use of this site has caused injury or damage of any kind, to the user or his or her instrument used to use this website. This is therefore not the intention of anyone. Also there is no legally binding, by sending information to the owner of this website. Etc. Etc.

      Click here to make contact.

 

 

 

 

Used scripts // Gebruikte scripten:

M. Viskaal does not hold copyright of these used scripts. Except for the content (as in pictures an written texts) it holds.

M. Viskaal heeft geen copyright op deze gebruikte scripten. Behalve op de inhoud (zoals afbeeldingen en geschreven teksten) welke daarin te vinden is.


- www.juicebox.net
- www.tectite.com

 


 
 
 

–––
x/X